+358 10 326 3300
Avlägsna flaskhalsar i produktionen och spara tid med en mobil styckehanteringsmaskin

Avlägsna flaskhalsar i produktionen och spara tid med en mobil styckehanteringsmaskin

Avlägsna flaskhalsar i produktionen och spara tid med en mobil styckehanteringsmaskin

Avlägsna flaskhalsar i produktionen och spara tid med en mobil styckehanteringsmaskin

Traditionellt har styckehanteringsmaskiner bultats fast på plats och styckena flyttas med lyftkran mellan maskiner ett steg åt gången. I en tillverkningslinje kan det finnas många, rentav tiotals styckehanteringsmaskiner beroende på produktionskedjans längd och stegen i den. När maskinerna är sådana att man så säkert och snabbt som möjligt kan fästa och ta loss arbetsstyckena och antalet gånger man tar loss dem inte blir så stort i kedjan, kan man spara värdefull tid.

Men ju flera gånger man måste lossa och fästa stycken, desto större flaskhals utgör maskinerna i produktionen. Vi har därför vänt på steken: nu står produkten på plats och styckehanteringsmaskinen rör sig. Jucats nya, mobila och batteridrivna styckehanteringsmaskiner kan enkelt köras mellan olika platser och arbetsstationer efter behov – antingen med eller utan produkt. Detta ger helt ny flexibilitet, effektivitet och tidsbesparing i produktionen!

Vilken nytta ger en mobil styckehanteringsmaskin i praktiken för produktionen? Vi räknar upp fem:

1) Spara tid – lossa och fäst avsevärt färre gånger

Vi tar ett exempel. Om det i en produktionskedja ingår 15 steg där man behöver en styckehanteringsmaskin kan det lätt gå upp till tre timmar bara att lossa, flytta och fästa styckena. För att inte tala om att man ofta är tvungen att vänta på lyftkranen. En mobil styckehanteringsmaskin kan flytta produkten genom hela kedjan utan att man i något skede av arbetet behöver lossa produkten. Lyftkran behövs endast i början och slutet av kedjan.

2) Stycket kan bearbetas medan det flyttas

När man flyttar ett arbetsstycke mellan två traditionella styckehanteringsmaskiner avbryts produktionsarbetet och det tvingar såväl människor som efterföljande arbetssteg att vänta tills förflyttningen är klar. Med en mobil styckehanteringsmaskin kan produkten roteras, lyftas eller sänkas även vid förflyttning, eftersom den hela tiden sitter fast i maskinen.

3) En mobil styckehanteringsmaskin ger mer flexibilitet i produktionslokalen

När man ska placera traditionella styckehanteringsmaskiner måste man vara mycket noggrann eftersom de inte går att flytta i en handvändning. När de sitter fast kan de dessutom användas endast på ett ställer och det behövs mer golvyta då man inte kan flytta maskinen åt sidan efter användning. Mobila styckehanteringsmaskiner kan flyttas efter behov, vilket frigör värdefull golvyta och ger möjligheter att modifiera layouten i produktionen.

4) En mobil styckehanteringsmaskin kan ersätta flera traditionella maskiner

En tillverkningslinje kan omfatta tiotals steg där man behöver en styckehanteringsmaskin. Det betyder att man behöver tiotals styckehanteringsmaskiner, om de är av den traditionella typen som fästs i golvet. En mobil styckehanteringsmaskin går igenom hela produktionskedjan utan att produkten tas loss under vägen. Den kan alltså ersätta rentav alla styckehanteringsmaskiner i linjen. Samtidigt minskar behovet av lyftkran eftersom antalet förflyttningar minskar avsevärt. Det produktiva arbetets andel ökar när olika hjälpsteg uteblir ur kedjan.

5) Säkerheten och ergonomin förbättras ytterligare

När man behöver fästa och ta loss färre gånger ser man vid sidan av ökad effektivitet och bättre flexibilitet även bättre arbetarsäkerhet, eftersom de största riskerna är förknippade med fastsättning och lösgöring av produkterna och med att förflytta dem mellan olika maskiner med lyftkran. Framför allt när man jämför med en situation där stycket bearbetas även när det bärs upp av en lyftkran är förbättringen beträffande arbetarsäkerhet och -ergonomi betydande. Precis som för alla våra styckehanteringsmaskiner har vi vid konstruktionen av vår mobila styckehanteringsmaskin fäst särskild vikt vid att användningen ska ske säkert.

Brett utbud för produkter med olika kapacitet

Med mobila styckehanteringsmaskiner kan man på ett mångsidigt sätt hantera produkter med olika kapacitet från hundratals kilon till tusentals kilon. Det finns en lösning för hela produktfamiljen av styckehanteringsmaskiner, vare sig det rör sig om L-formade JCL-styckehanteringsmaskiner, JCP-grillroterare eller enkla JCK-tallriksroterare.

Den mobila styckehanteringsmaskinen styrs via en manöverpanel och den är batteridriven. Maskinen lämpar sig för normala fabriksförhållanden där avvikelsen från golvnivån är högst 5 cm. Man behöver inge specialkompetens för att använda maskinen, men alla våra leveranser omfattar givetvis även användarutbildning av vår expert.

Vill du spara tid och höra mer om mobila styckehanteringsmaskiner?

Kontakta oss – vi hjälper dig gärna att hitta den bästa möjliga lösningen för att effektivisera produktionen i ditt företag!

Hårt mot hårt! Jucats avancerade styckehanteringsmaskiner ökar konkurrenskraften på den allt hårdare marknaden

Hårt mot hårt! Jucats avancerade styckehanteringsmaskiner ökar konkurrenskraften på den allt hårdare marknaden

Hårt mot hårt! Jucats avancerade styckehanteringsmaskiner ökar konkurrenskraften på den allt hårdare marknaden

Hårt mot hårt! Jucats avancerade styckehanteringsmaskiner ökar konkurrenskraften på den allt hårdare marknaden

Ökad produktion och hårdare konkurrens. Dessa är inte längre bara ett fenomen utan vardagsmat även i den tillverkande industrin och på maskinverkstäder. Våra styckehanteringsmaskiner har utvecklats med detta i åtanke. Deras viktigaste uppgift är att öka kundernas konkurrenskraft. Detta kan man nå genom att satsa på endast en faktor och åsidosätta övriga aspekter. Med våra roterare utvecklar man på en gång – och med omedelbar verkan – fyra faktorer som påverkar konkurrenskraften märkbart: effektivare verksamhet, upprätthållande av hög kvalitet alltigenom, gallring av kostnader och förbättrad ergonomi.

Vad tänker våra kunder om styckehanteringsmaskinerna, hurdana lösningar har vi tagit fram åt dem och vad gör våra styckehanteringsmaskiner så effektiva och avancerade att vi beviljar en produktivitetsgaranti för dem? I den här artikeln går vi igenom dessa frågor.

Case-exempel: Wärtsilä, Outotec Turula och Valmet

Våra roterare har ökat våra kunders produktivitet i arbetet med 30–40 % och i vissa fall rentav mycket mer. Maskinernas fördelar framträder bäst i företag där de hanterade styckena väger över 1000 kilo. När man i dessa företag byter ut lyftkranen mot en styckehanteringsmaskinen ökar produktiviteten märkbart.

Många företag litar på våra styckehanteringsmaskiner, så också bland annat Wärtsilä, Outotec Turula och Valmet.

Wärtsilä

Vårt samarbete med Wärtsilä har redan pågått länge och det började med relativt små projekt, som sakteliga växte till sig. Vår senaste roterarleverans skräddarsyddes helt enligt Wärtsiläs behov och vi designade den tillsammans med produktionsutvecklingsteamet på Wärtsilä. I projektet gjordes en tidigare manuell styckehanteringsmaskin delvis automatisk och den roterar en axel enligt ett valt program. Tanken är att i framtiden helt automatisera sammanställningen av kamaxeln, vilket beaktades även vid konstruktionen av den nya specialroteraren.

”Jucats lösning har ökat effektiviteten eftersom vi nu kan göra mer och snabbare på en gång. Arbetsergonomin förbättrades också betydligt.” Projektchef Jussi Laulaja, Wärtsilä.

Outotec Turula

Vi har levererat flera helt skräddarsydda roterare också till Outotec Turula. Storleken på de stycken som Turula hanterar i produktionen är i klassen väldiga. Tidigare hade vi levererat en roterare av grilltyp som kunde bära 32 000 kg. I vårt senaste projekt konverterades denna gamla grillroterare till två roterare av L-typ. De nya styckehanteringsmaskinerna bär vardera stycken på 10 000 kg. Våra roterare har gett många fördelar för Outotec Turulas produktion.

”Med lyftkranar roteras styckena alltid i steg om 90°, så produkten är inte alltid i ett optimalt läge med avseende på svetsningen. Stycken som roteras med roterare kan roteras steglöst så de går alltid att få i ett optimalt läge för svetsning. Hanteringen av produkterna är mycket enklare och exaktare och detta kan ses i en mycket bättre arbetarsäkerhet, kvalitet och produktivitet.” Fabrikschef Markus Mutanen, Outotec Turula.

Valmet

Till Valmets anläggning i Jyväskylä genomförde på en gång flera olika typer av roterarlösningar. Valmets mål var att öka tillverkningsprocessens produktivitet och säkerhet, utan att förglömma ergonomin.  Vi svarade på detta genom att skräddarsy separata styckehanteringsmaskiner för olika storleksklasser och produktfamiljer. I lösningarna fäste vi särskilt vikt vid maskinernas tekniska nivå, som möjliggör en säker och ergonomisk arbetsmiljö.

Våra roterare i Wärtsilä

De innovativa egenskaperna hos Jucats styckehanteringsmaskiner saknar sin like

Vad gör våra styckehanteringsmaskiner så effektiva och unika? Svaret finns i den långt framskridna produktdesignen som gör att våra roterare har tekniska egenskaper som saknar sin like.

Säkerhet och ergonomi
 • Tack vare möjligheten till hastighetsreglering kan lyft och sänkningar göras mjukt med en långsammare hastighet. Hastigheten kan ökas när stycket har nått en säker höjd. Rotationen i maskinen kan också regleras.
 • Stycket sitter helt fast i maskinen- Styckets båda ändar rör sig samtidigt vid lyft och sänkning, utan svaj.
 • Kollisionsgränser kan sparas i våra styckehanteringsmaskiner.
 • Stycket kan vändas bekvämt i rätt läge för arbetet samt lyftas eller sänkas till den höjd som passar respektive arbetstagare.
 • All svetsning kan utföras optimalt i horisontellt läge.
Effektivare produktion
 • En programmerad arbetscykel kan programmeras med flera punkter och önskad arbetsordning: roteraren vänder alltid stycket automatiskt i rätt läge.
 • Produktionen blir effektivare när alla arbetsskeden kan göras i en ställning och på en höjd som är optimala för respektive arbetstagare – med ett knapptryck.
 • I våra styckehanteringsmaskiner kan arbetet avbrytas och senare fortsättas i helt samma position.
 • Utöver stor lyftkapacitet har roterarna ett stort rotationsmoment.
 • Med roteraren kan stycket börja behandlas mycket snabbare än med användande av en lyftkran.
 • I regel är våra roterare i full produktionsanvändning redan från den första dagen efter installation.
Kostnadsbesparingar och bättre kvalitet
 • Tack vare en programmerbar arbetscykel och automation i maskinen tar det inte länge att hitta rätt arbetsvinkel och projektet går snabbare att genomföra. Arbetet håller samma kvalitet oavsett vem som utför det, eftersom alla utför varje arbetsskede i samma vinkel.
 • Slutresultatet håller en jämnare kvalitet och arbetet färdigställs snabbare tack vare möjligheten att utföra svetsningen effektivt i horisontellt läge.
 • När arbetsergonomin och -säkerheten är i skick kan man undvika onödig sjukfrånvaro.
 • Maskinskador eller risksituationer som beror på svaj och glidande kommer inte åt att hända med våra styckehanteringsmaskiner. Tack vare kollisionsgränserna träffar roteraren inte heller andra maskiner eller konstruktioner.
 • En roterare återbetalar sig i regel på ett år, ibland rentav under ett projekt.

De fördelar som våra styckehanteringsmaskiner ger gynnar både det företag som använder dem och företagets anställda och kunder. I produktionen går det snabbare att genomföra projekt, slutresultatet är jämnare och arbetet är arbetstagarvänligt.

Effektivare verksamhet, jämnare slutresultat, kostnadsbesparingar och förbättrad ergonomi nås omedelbart i produktionen när vår roterare tas i bruk. Tack vare vår avancerade designprocess tar vi fullt ansvar för våra lösningar och ger dem en produktivitetsgaranti – så säkra är vi på att våra roterare ger en effektivare produktion.

Intresserad av att köpa eller hyra en Jucat-styckehanteringsmaskin? Kontakta oss så kartlägger vi era behov tillsammans!

Våra roterare i Outotec Turula