+358 10 326 3300

Mobiliserad lägesställare

Traditionellt sett är utrustningen för hantering av delar fast monterad på plats och delarna flyttas från en del av utrustningen till en annan i etapper med hjälp av en kran. Genom att utforma utrustningen så att detaljen endast spänns fast en gång och förblir i det optimala arbetsläget under hela produktionslinjen sparas tid och pengar och säkerheten ökar.

Tack vare våra innovativa mobiliserades lägesställare kan arbetsstycket svetsas eller konstrueras snabbt och säkert i en optimal arbetsställning, vilket ger bättre arbetsergonomi, säkerhet och effektivare produktion – rentav mångfaldigt. Resultatet av ovanstående är en förbättrad förmåga att kunna besvara utmaningar och konkurrens inom branschen.

Med mobiliserad lägesstallare av delar minskar du produktionens beroende av krankapaciteten.

lossa och fäst avsevärt färre gånger

Om det i en produktionskedja ingår 15 steg där man behöver en styckehanteringsmaskin kan det lätt gå upp till tre timmar bara att lossa, flytta och fästa styckena. För att inte tala om att man ofta är tvungen att vänta på lyftkranen. En mobil styckehanteringsmaskin kan flytta produkten genom hela kedjan utan att man i något skede av arbetet behöver lossa produkten. Lyftkran behövs endast i början och slutet av kedjan.

Stycket kan bearbetas medan det flyttas

När man flyttar ett arbetsstycke mellan två traditionella styckehanteringsmaskiner avbryts produktionsarbetet och det tvingar såväl människor som efterföljande arbetssteg att vänta tills förflyttningen är klar. Med en mobil styckehanteringsmaskin kan produkten roteras, lyftas eller sänkas även vid förflyttning, eftersom den hela tiden sitter fast i maskinen.

En mobil styckehanteringsmaskin kan ersätta flera traditionella maskiner

En tillverkningslinje kan omfatta tiotals steg där man behöver en styckehanteringsmaskin. Det betyder att man behöver tiotals styckehanteringsmaskiner, om de är av den traditionella typen som fästs i golvet. En mobil styckehanteringsmaskin går igenom hela produktionskedjan utan att produkten tas loss under vägen. Den kan alltså ersätta rentav alla styckehanteringsmaskiner i linjen. Samtidigt minskar behovet av lyftkran eftersom antalet förflyttningar minskar avsevärt. Det produktiva arbetets andel ökar när olika hjälpsteg uteblir ur kedjan.

Brett utbud för produkter med olika kapacitet

Mobiliserad lägestallare av delar kan hantera ett brett utbud av produkter med olika kapacitet, från hundratals kilo till tusentals kilo.. Den mobila styckehanteringsmaskinen styrs via en manöverpanel och den är batteridriven. Maskinen lämpar sig för normala fabriksförhållanden där avvikelsen från golvnivån är högst 5 cm. Man behöver inge specialkompetens för att använda maskinen, men alla våra leveranser omfattar givetvis även användarutbildning av vår expert.

Fördelarna med en traditionell lägestallare som nu mobiliseras

  • Cylindrarnas mätstavar och lasergivare säkerställer att båda ändarna av styckena rör sig samtidigt.
  • Proportionalventiler ger kontrollerade accelerationer samt lyft och bidrar till att stycket inte svajar.
  • Frekvensomriktare reglerar hastigheten så att roteringen av styckena börjar och slutar mjukt. Hastigheten kan regleras stegvis när rörelsen pågår.
  • Det finns möjlighet att definiera kollisionsgränser på olika höjder så att stycket och maskinen kan röra sig fritt utan risk för kollisioner.
  • Programmerbar processcykel och lagringsbara arbetsskeden ger snabbare genomförande av arbetsskedena och jämnare kvalitet.
  • Lägesställaren roterar alltid stycket till rätt vinkel.

Fråga även efter  speciallösningar

Utöver våra standardmaskiner tillverkar vi gärna skräddarsydda lösningar för företagens varierande behov. Tack vare vår avancerade och effektiva projekterings- och produktionsprocess kan vi införa alla nyttor med högkvalitativ teknik i kundernas produktion vilket betyder att vi också kan bevilja en produktivitetsgaranti för våra produkter. Berätta för oss hur vi kunde hjälpa er och vi söker tillsammans en optimal lösning för behoven i er produktion!

Kontakt oss

* fält angivna med stjärna är obligatoriska

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.