+358 10 326 3300
Avlägsna flaskhalsar i produktionen och spara tid med en mobil styckehanteringsmaskin

Avlägsna flaskhalsar i produktionen och spara tid med en mobil styckehanteringsmaskin

Avlägsna flaskhalsar i produktionen och spara tid med en mobil styckehanteringsmaskin

Avlägsna flaskhalsar i produktionen och spara tid med en mobil styckehanteringsmaskin

Traditionellt har styckehanteringsmaskiner bultats fast på plats och styckena flyttas med lyftkran mellan maskiner ett steg åt gången. I en tillverkningslinje kan det finnas många, rentav tiotals styckehanteringsmaskiner beroende på produktionskedjans längd och stegen i den. När maskinerna är sådana att man så säkert och snabbt som möjligt kan fästa och ta loss arbetsstyckena och antalet gånger man tar loss dem inte blir så stort i kedjan, kan man spara värdefull tid.

Men ju flera gånger man måste lossa och fästa stycken, desto större flaskhals utgör maskinerna i produktionen. Vi har därför vänt på steken: nu står produkten på plats och styckehanteringsmaskinen rör sig. Jucats nya, mobila och batteridrivna styckehanteringsmaskiner kan enkelt köras mellan olika platser och arbetsstationer efter behov – antingen med eller utan produkt. Detta ger helt ny flexibilitet, effektivitet och tidsbesparing i produktionen!

Vilken nytta ger en mobil styckehanteringsmaskin i praktiken för produktionen? Vi räknar upp fem:

1) Spara tid – lossa och fäst avsevärt färre gånger

Vi tar ett exempel. Om det i en produktionskedja ingår 15 steg där man behöver en styckehanteringsmaskin kan det lätt gå upp till tre timmar bara att lossa, flytta och fästa styckena. För att inte tala om att man ofta är tvungen att vänta på lyftkranen. En mobil styckehanteringsmaskin kan flytta produkten genom hela kedjan utan att man i något skede av arbetet behöver lossa produkten. Lyftkran behövs endast i början och slutet av kedjan.

2) Stycket kan bearbetas medan det flyttas

När man flyttar ett arbetsstycke mellan två traditionella styckehanteringsmaskiner avbryts produktionsarbetet och det tvingar såväl människor som efterföljande arbetssteg att vänta tills förflyttningen är klar. Med en mobil styckehanteringsmaskin kan produkten roteras, lyftas eller sänkas även vid förflyttning, eftersom den hela tiden sitter fast i maskinen.

3) En mobil styckehanteringsmaskin ger mer flexibilitet i produktionslokalen

När man ska placera traditionella styckehanteringsmaskiner måste man vara mycket noggrann eftersom de inte går att flytta i en handvändning. När de sitter fast kan de dessutom användas endast på ett ställer och det behövs mer golvyta då man inte kan flytta maskinen åt sidan efter användning. Mobila styckehanteringsmaskiner kan flyttas efter behov, vilket frigör värdefull golvyta och ger möjligheter att modifiera layouten i produktionen.

4) En mobil styckehanteringsmaskin kan ersätta flera traditionella maskiner

En tillverkningslinje kan omfatta tiotals steg där man behöver en styckehanteringsmaskin. Det betyder att man behöver tiotals styckehanteringsmaskiner, om de är av den traditionella typen som fästs i golvet. En mobil styckehanteringsmaskin går igenom hela produktionskedjan utan att produkten tas loss under vägen. Den kan alltså ersätta rentav alla styckehanteringsmaskiner i linjen. Samtidigt minskar behovet av lyftkran eftersom antalet förflyttningar minskar avsevärt. Det produktiva arbetets andel ökar när olika hjälpsteg uteblir ur kedjan.

5) Säkerheten och ergonomin förbättras ytterligare

När man behöver fästa och ta loss färre gånger ser man vid sidan av ökad effektivitet och bättre flexibilitet även bättre arbetarsäkerhet, eftersom de största riskerna är förknippade med fastsättning och lösgöring av produkterna och med att förflytta dem mellan olika maskiner med lyftkran. Framför allt när man jämför med en situation där stycket bearbetas även när det bärs upp av en lyftkran är förbättringen beträffande arbetarsäkerhet och -ergonomi betydande. Precis som för alla våra styckehanteringsmaskiner har vi vid konstruktionen av vår mobila styckehanteringsmaskin fäst särskild vikt vid att användningen ska ske säkert.

Brett utbud för produkter med olika kapacitet

Med mobila styckehanteringsmaskiner kan man på ett mångsidigt sätt hantera produkter med olika kapacitet från hundratals kilon till tusentals kilon. Det finns en lösning för hela produktfamiljen av styckehanteringsmaskiner, vare sig det rör sig om L-formade JCL-styckehanteringsmaskiner, JCP-grillroterare eller enkla JCK-tallriksroterare.

Den mobila styckehanteringsmaskinen styrs via en manöverpanel och den är batteridriven. Maskinen lämpar sig för normala fabriksförhållanden där avvikelsen från golvnivån är högst 5 cm. Man behöver inge specialkompetens för att använda maskinen, men alla våra leveranser omfattar givetvis även användarutbildning av vår expert.

Vill du spara tid och höra mer om mobila styckehanteringsmaskiner?

Kontakta oss – vi hjälper dig gärna att hitta den bästa möjliga lösningen för att effektivisera produktionen i ditt företag!

Det lönar sig att investera i högre automationsnivå – läs om fem fördelar

Det lönar sig att investera i högre automationsnivå – läs om fem fördelar

Det lönar sig att investera i högre automationsnivå – läs om fem fördelar

Det lönar sig att investera i högre automationsnivå – läs om fem fördelar

Ju högre automationsnivå man har, desto bättre kan personalresurser allokeras till uppgifter som kräver tankearbete och planering i stället för fysiskt rutinarbete. I praktiken kan vi automatisera hela produktionen ända från materialmatning till lagring av färdiga produkter. Då går människornas tid i huvudsak till att utveckla och övervaka produktionen samt att programmera robotar – det vill säga till informationsarbete, som kan göras mer flexibelt och mer förutsebart vilket ger företaget immateriellt kapital för att utveckla affärsverksamheten och konkurrenskraften.

För att hänga med i den allt hårdare konkurrensen måste företagen inom den tillverkande industrin skala produktionen på ett effektivt, kontrollerat och hållbart sätt utan att på köpet får stigande kostnader och satsningar på kvalitetskontrollen om halsen. Med hjälp av svetsautomation kan detta lyckas – nedan går vi igenom fem orsaker till varför det lönar sig att investera i en högre automationsnivå:

1) Behovet av arbetskraft ökar inte i takt med produktionen

När material- och informationsflödena har automatiserats fullt ut behöver människorna bara säkerställa att robotarna programmeras och att de har tillräckligt med material att arbeta med.  Informationen överförs automatiskt mellan systemen, så informationen i lagerhanteringssystemet är alltid aktuell. Beträffande arbetskraftsresurserna syns detta positivt förutom i ett minskat behov av treskifts- och nattarbete också i form av att det uppstår fler arbetstillfällen som ger mer affärsvärde, när man går från rutinarbete till program, robotik och planering.

2) Investeringen är garanterat lönsam

Driftsättningstiden för lösningen och återbetalningstiden för investeringen beror alltid på hur stort utvecklingssteg man tagit. I varje fall kommer produktiviteten att öka, eftersom tillverkningen efter investeringen kan vara rentav mångdubbelt mer lönsam. Den vanliga driftsättningstiden för de svetsautomationssystem som vi levererar är cirka 2–3 månader. Under den här perioden finslipas lösningen helt enligt företagets behov och produktionen körs upp till målhastigheten. Efter 1,5 år har investeringen återbetalat sig och den börjar ge betydande mervärde för lönsamheten.

3) Kapaciteten ökar hållbart och kontrollerat

Målkapaciteten påverkas av den nuvarande nivån av robotik och automation och hur stort utvecklingssteget är. I praktiken kan man öka nivån av svetsautomation kraftigt, men oftast är det förnuftigare att ta det i steg så att man hinner utveckla stödfunktionerna och personalen kan utbildas i takt med ökningen. Stora språng är också dyrare investeringar. I början av projektet diskuterar vi först med kunden om vilken kapacitetsnivå man vill nå och hurdant utvecklingssteg det lönar sig att ta för att investeringen ska ge företaget en hållbar tillväxt. Det är bra om ledningen öppnar för denna diskussion internt redan på förhand, eftersom det utgör grunden för hela projektet. Utifrån målen planerar vi ett koncept enligt vilket vi automatiserar, robotiserar och utvecklar produktionsprocessen. Den viktigaste indikatorn för den koncepterade lösningen är att produktionsmålet fylls, och för detta ger vi en komplett garanti.

4) Kvaliteten förbättras och blir konskevent i all produktion

En människa kan anpassa och ändra sitt agerande flexibelt efter behov. Det har sina sidor, men å andra sidan kan det lätt leda till missförstånd, fel samt kvalitetsskillnader som beror på personernas skicklighet, erfarenhet och energinivå. Svetsautomationen avlägsnar den mänskliga faktorn och garanterar att produktionen och slutprodukten alltid håller en jämn nivå. Samtidigt förbättras även kvaliteten. För att en robot ska kunna producera högkvalitativa slutprodukter måste den förses med material som i sig håller en bra kvalitet. Svetsresultatet och repeterbarheten förbättras då det inte finns några variationer i springor, svetsvinklar eller häftning. Arbetsprocessen blir och mer linjär eftersom reparations- och inspektionsbehoven minskar avsevärt.

5) Arbetsergonomin och arbetarsäkerheten förbättras

Ju mer avancerad svetsautomationen är, desto mer arbetar människor med informationsarbete i stället för manuellt och fysiskt arbete. När robotar utför svetsning, häftning och materialinsamling blir arbetet betydligt mindre belastande, vilket minskar företagshälsoproblem orsakade av påfrestande arbetsställningar och tunga lyft.

Vill du höra hur automationen i din produktion kunde utvecklas?

Genomförandet av automationen planeras alltid utifrån kundens behov och utgångsläge. Vi har genomfört både lätta, delvis robotiserade processer samt kompletta, helt automatiserade processer. Berätta för oss hur du skulle vilja utveckla din produktion och för vilket behov du behöver en lösning så sätter vi oss ner och diskuterar möjligheterna!

Hårt mot hårt! Jucats avancerade styckehanteringsmaskiner ökar konkurrenskraften på den allt hårdare marknaden

Hårt mot hårt! Jucats avancerade styckehanteringsmaskiner ökar konkurrenskraften på den allt hårdare marknaden

Hårt mot hårt! Jucats avancerade styckehanteringsmaskiner ökar konkurrenskraften på den allt hårdare marknaden

Hårt mot hårt! Jucats avancerade styckehanteringsmaskiner ökar konkurrenskraften på den allt hårdare marknaden

Ökad produktion och hårdare konkurrens. Dessa är inte längre bara ett fenomen utan vardagsmat även i den tillverkande industrin och på maskinverkstäder. Våra styckehanteringsmaskiner har utvecklats med detta i åtanke. Deras viktigaste uppgift är att öka kundernas konkurrenskraft. Detta kan man nå genom att satsa på endast en faktor och åsidosätta övriga aspekter. Med våra roterare utvecklar man på en gång – och med omedelbar verkan – fyra faktorer som påverkar konkurrenskraften märkbart: effektivare verksamhet, upprätthållande av hög kvalitet alltigenom, gallring av kostnader och förbättrad ergonomi.

Vad tänker våra kunder om styckehanteringsmaskinerna, hurdana lösningar har vi tagit fram åt dem och vad gör våra styckehanteringsmaskiner så effektiva och avancerade att vi beviljar en produktivitetsgaranti för dem? I den här artikeln går vi igenom dessa frågor.

Case-exempel: Wärtsilä, Outotec Turula och Valmet

Våra roterare har ökat våra kunders produktivitet i arbetet med 30–40 % och i vissa fall rentav mycket mer. Maskinernas fördelar framträder bäst i företag där de hanterade styckena väger över 1000 kilo. När man i dessa företag byter ut lyftkranen mot en styckehanteringsmaskinen ökar produktiviteten märkbart.

Många företag litar på våra styckehanteringsmaskiner, så också bland annat Wärtsilä, Outotec Turula och Valmet.

Wärtsilä

Vårt samarbete med Wärtsilä har redan pågått länge och det började med relativt små projekt, som sakteliga växte till sig. Vår senaste roterarleverans skräddarsyddes helt enligt Wärtsiläs behov och vi designade den tillsammans med produktionsutvecklingsteamet på Wärtsilä. I projektet gjordes en tidigare manuell styckehanteringsmaskin delvis automatisk och den roterar en axel enligt ett valt program. Tanken är att i framtiden helt automatisera sammanställningen av kamaxeln, vilket beaktades även vid konstruktionen av den nya specialroteraren.

”Jucats lösning har ökat effektiviteten eftersom vi nu kan göra mer och snabbare på en gång. Arbetsergonomin förbättrades också betydligt.” Projektchef Jussi Laulaja, Wärtsilä.

Outotec Turula

Vi har levererat flera helt skräddarsydda roterare också till Outotec Turula. Storleken på de stycken som Turula hanterar i produktionen är i klassen väldiga. Tidigare hade vi levererat en roterare av grilltyp som kunde bära 32 000 kg. I vårt senaste projekt konverterades denna gamla grillroterare till två roterare av L-typ. De nya styckehanteringsmaskinerna bär vardera stycken på 10 000 kg. Våra roterare har gett många fördelar för Outotec Turulas produktion.

”Med lyftkranar roteras styckena alltid i steg om 90°, så produkten är inte alltid i ett optimalt läge med avseende på svetsningen. Stycken som roteras med roterare kan roteras steglöst så de går alltid att få i ett optimalt läge för svetsning. Hanteringen av produkterna är mycket enklare och exaktare och detta kan ses i en mycket bättre arbetarsäkerhet, kvalitet och produktivitet.” Fabrikschef Markus Mutanen, Outotec Turula.

Valmet

Till Valmets anläggning i Jyväskylä genomförde på en gång flera olika typer av roterarlösningar. Valmets mål var att öka tillverkningsprocessens produktivitet och säkerhet, utan att förglömma ergonomin.  Vi svarade på detta genom att skräddarsy separata styckehanteringsmaskiner för olika storleksklasser och produktfamiljer. I lösningarna fäste vi särskilt vikt vid maskinernas tekniska nivå, som möjliggör en säker och ergonomisk arbetsmiljö.

Våra roterare i Wärtsilä

De innovativa egenskaperna hos Jucats styckehanteringsmaskiner saknar sin like

Vad gör våra styckehanteringsmaskiner så effektiva och unika? Svaret finns i den långt framskridna produktdesignen som gör att våra roterare har tekniska egenskaper som saknar sin like.

Säkerhet och ergonomi
 • Tack vare möjligheten till hastighetsreglering kan lyft och sänkningar göras mjukt med en långsammare hastighet. Hastigheten kan ökas när stycket har nått en säker höjd. Rotationen i maskinen kan också regleras.
 • Stycket sitter helt fast i maskinen- Styckets båda ändar rör sig samtidigt vid lyft och sänkning, utan svaj.
 • Kollisionsgränser kan sparas i våra styckehanteringsmaskiner.
 • Stycket kan vändas bekvämt i rätt läge för arbetet samt lyftas eller sänkas till den höjd som passar respektive arbetstagare.
 • All svetsning kan utföras optimalt i horisontellt läge.
Effektivare produktion
 • En programmerad arbetscykel kan programmeras med flera punkter och önskad arbetsordning: roteraren vänder alltid stycket automatiskt i rätt läge.
 • Produktionen blir effektivare när alla arbetsskeden kan göras i en ställning och på en höjd som är optimala för respektive arbetstagare – med ett knapptryck.
 • I våra styckehanteringsmaskiner kan arbetet avbrytas och senare fortsättas i helt samma position.
 • Utöver stor lyftkapacitet har roterarna ett stort rotationsmoment.
 • Med roteraren kan stycket börja behandlas mycket snabbare än med användande av en lyftkran.
 • I regel är våra roterare i full produktionsanvändning redan från den första dagen efter installation.
Kostnadsbesparingar och bättre kvalitet
 • Tack vare en programmerbar arbetscykel och automation i maskinen tar det inte länge att hitta rätt arbetsvinkel och projektet går snabbare att genomföra. Arbetet håller samma kvalitet oavsett vem som utför det, eftersom alla utför varje arbetsskede i samma vinkel.
 • Slutresultatet håller en jämnare kvalitet och arbetet färdigställs snabbare tack vare möjligheten att utföra svetsningen effektivt i horisontellt läge.
 • När arbetsergonomin och -säkerheten är i skick kan man undvika onödig sjukfrånvaro.
 • Maskinskador eller risksituationer som beror på svaj och glidande kommer inte åt att hända med våra styckehanteringsmaskiner. Tack vare kollisionsgränserna träffar roteraren inte heller andra maskiner eller konstruktioner.
 • En roterare återbetalar sig i regel på ett år, ibland rentav under ett projekt.

De fördelar som våra styckehanteringsmaskiner ger gynnar både det företag som använder dem och företagets anställda och kunder. I produktionen går det snabbare att genomföra projekt, slutresultatet är jämnare och arbetet är arbetstagarvänligt.

Effektivare verksamhet, jämnare slutresultat, kostnadsbesparingar och förbättrad ergonomi nås omedelbart i produktionen när vår roterare tas i bruk. Tack vare vår avancerade designprocess tar vi fullt ansvar för våra lösningar och ger dem en produktivitetsgaranti – så säkra är vi på att våra roterare ger en effektivare produktion.

Intresserad av att köpa eller hyra en Jucat-styckehanteringsmaskin? Kontakta oss så kartlägger vi era behov tillsammans!

Våra roterare i Outotec Turula

En helautomatisk svetsrobot mångdubblar produktiviteten i företaget

En helautomatisk svetsrobot mångdubblar produktiviteten i företaget

En helautomatisk svetsrobot mångdubblar produktiviteten i företaget

En helautomatisk svetsrobot mångdubblar produktiviteten i företaget
Den senaste tidens utveckling inom svetsprocesser har ställt företag som litar på traditionella svetsmetoder inför ett lönsamhetsdilemma. I dag automatiseras produktionen i en allt snabbare takt vilket ställer framför allt företag som utför manuellt arbete i en ogynnsam position.

För att kunna bibehålla lönsamheten måste man göra investeringar som för en stund för företaget utanför komfortzonen, men i bästa fall börjar de ge avkastning redan inom några månader.
När vi använder robotar för att svetsa kan vi inte bara förbättra produktkvaliteten och öka lönsamheten utan också frigöra personalens resurser till sådana uppgifter som förutsätter mer tankearbete,

Man behöver dock inte gå direkt från traditionell handsvetsning till en automatiserad robotarmé, utan redan en traditionell svetsrobotcell ger en mångdubblad produktivitet. Det finns en lämplig lösning för alla företag, oavsett detaljerna hos stycken som hanteras i seriestorlek.

Handsvetsning kräver tid och särskild precision

 

I helt manuell svetsning mäts och passas mindre stycken för hand. Beroende på styckets storlek svetsas det antingen på ett bord eller på golvet och beroende på hur tungt det är, vänds och flyttas det antingen för hand eller med en lyftkran. I praktiken förutsätter manuell mätning, svetsning och passning särskild precision och tar tid, och slutresultatet beror till stor del på svetsaren och arbetsförhållandena.

Svetsjiggar och roterare gör att det går snabbare att passa och vända delarna, vilket ger en effektivare process över lag. Om svetsaren hanterar ett stycke för hand i två timmar, kan samma arbete göras på en timme i en jigg. Roterare förbättrar å sin sida dessutom arbetarsäkerheten och arbetsergonomin eftersom riskerna för personolyckor minskar avsevärt. Maskinen vänder också styckena på ett mer effektivt sätt än en människa, vilket ger ett cirka 45 % snabbare arbete.

Även om jiggar och roterare hjälper till i produktionen kan de inte öka företagets konkurrenskraft tillräckligt. Att gå över till en traditionell svetsrobotcell är ett bra sätt för att ta produktionen till nästa nivå från handsvetsning.

Robotsvetsning ger färre variabler och en effektivare produktion som

 

Den största nyttan med robotsvetsning är en standardiserad process och att man blir av med alla variabler som beror på det manuella arbetet. Vid robotsvetsning placeras styckena som ska svetsas i svetsjiggar och passas utan separat mätning. Stycket fästs i ett svetsfäste på robotens bord och sedan svetsar roboten stycket. Vid traditionell robotsvetsning är människans uppgift att placera de stycken som ska svetsas på plats, ta loss dem efter svetsning samt välja rätt svetsprogram för roboten beroende på stycket i fråga. Oftast finns det två personer: operatör 1 samlar ihop produktdelarna och häftar dem i jiggar så att de är klara för robotsvetsning, och operatör 2 byter produkter, väljer program och startar cellen.

I en standardiserad process upprepar roboten alltid svetsningen enligt ett fördefinierat program. På detta sätt minskar de mänskliga faktorernas inverkan på slutresultatet märkbart. Dessutom sker svetsningen flera gånger effektivare. När man svetsar för hand kan man smälta i genomsnitt 1 kilo tillsatsmassa per timme, medan man med robotar kan smälta upp till 1 kilo tillsatsmassa per timme.

En flerrobotcell tar företagets konkurrenskraft till en internationell nivå

 

När vi talar om användning av robotar i svetsprocesser talar vi om lösningar som betjänar företag i alla storlekar. I Finland är största delen av de företag som använder sig av robotar i svetsprocesserna ännu i ett sådant skede att den mänskliga arbetskraften utgör en betydande del av produktionen. När vi automatiserar produktionen helt kan vi frigöra människorna för arbetsuppgifter som utvecklar verksamheten snabbare. Med flerrobotceller är det möjligt.

I flerrobotceller finns det en eller flera styckehanteringsrobotar och svetsrobotar, olika FMS-transportörer som sköter om materiallogistiken samt eventuellt också maskinsyn och laserföljning eller -sökning för att förbättra processen. Lasersökning hittar snabbt olika ytor och startpunkter varefter följningen ser till att korrigering sker i realtid. Det ger bästa möjliga kvalitet i svetsningen. Om svetscellen har två robotar, varav den ena svetsar och den andra hanterar de stycken som ska svetsas, kan man med maskinsyn se att delarna alltid är i rätt position och ställning.

I dessa celler sker allt automatiskt. Produktpaletten matas till en FMS-transportör i cellen. Denna fästs automatiskt på robotens bord. Den materialpalett som finns i lagret eller har svetsats hos en leverantör placeras också på transportören och dessa plockar materialhanteringsroboten del för del till produktpaletten. Svetsroboten häftar och svetsar styckena färdigt, varefter en FMS-transportör för bort dem från cellen.

Stationen kan lämnas utan operatörsövervakning, det vill säga den klarar sig helt automatiskt utan att en människa vidrör ett stycke en enda gång under tillverkningen. Och när processen alltid är densamma spelar det inte längre någon roll för slutresultatet var produkten tillverkas.

Investeringen återbetalar sig på rentav 1,5 år

 

Den exakta kalkylen av lönsamhetsökningen beror helt på företaget, råmaterialen, svetsarna och vilken företagets beredskap är att ta i bruk en ny station. Om man ännu saknar erfarenhet av robotsvetsning kan det löna sig att först gå över till traditionell robotsvetsning och först senare till flerrobotceller. Då sker övergångarna smidigare.

I regel återbetalar sig en investering i en traditionell robotsvetsstation på cirka 1,5–3 år. Användandet av en ny station förutsätter till en början att man övar och inför processerna till en del av vardagen, vilket naturligtvis även kräver att de anställda har mentala resurser. Ofta är produktiviteten hos en ny station cirka 40 % i början, men den ökar till fulla 100 % inom cirka fyra månader beroende på företagets beredskap och kompetens. För flerrobotceller kan full produktivitet nås på cirka sex månader. Produktivitetskalkylerna uppfylls alltså alltid inom en tid som beror på företagets beredskap och tidigare erfarenhet av att arbeta med robotar.

Med anpassade robotlösningar kan man få ut ännu mer effektivitet. Vi har märkt att anpassade robotsvetsstationer ofta har förbättrat företagens produktivitet med upp till 70 %, vilket är en betydande lönsamhetsökning.

Jucat erbjuder högkvalitativa robotlösningar i samarbete med ABB Robotics

 

Jucat Oy och ABB Oy Robotics har haft ett nära samarbete inom robotlösningar sedan 2014 och år 2019 blev Jucat en ABB Value Provider Partner. Genom samarbetet har vi kunnat erbjuda våra kunder allt mångsidigare automationslösningar som märkbart kan effektivisera kvaliteten, säkerheten och produktiviteten i produktionen.

ABB Oy Robotics levererar så kallade standardsvetsstationer direkt till kunderna. Jucat Oy levererar å sin sida större och kundspecifikt anpassade svetsstationer som kan hantera massor på upp till 30 000 kg. Ofta har stationerna även mångsidiga Hi-Tech-egenskaper såsom lasersökning och -följning samt maskinsyn. I anpassade stationer tar Jucat ett helhetsansvar för projektledning, projektering och leverans till kunden. ABB levererar å sin sida robotanordningens komponenter till de stationer som Jucat designar.

Samarbetet inkluderar även ett ömsesidigt säljstöd samt simuleringar med framför allt 3D-modellering. Genom samarbetet har vår geografiska närvaro ökat och vi kan bättre betjäna inom internationella leveranser och service.